Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Văn bản thay đổi người đứng đầu chi nhánhMẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh/VPĐD 
 
Phụ lục III-4 Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10
năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên DN:
Số:……
CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi:  Ban Quản lý khu kinh tế Đồng Tháp
- Tên Doanh nghiệp:..........................................................................................................................
- Giấy  ĐKKD số: ............................... ngày cấp..............................................................................
- Trụ sở chính: ...................................................................................................................... ………  
- Điện thoại:.......................................... Fax:....................................................................................
- Họ tên người hiện là đại diện theo pháp luật:.................................................................................
   + Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................... ………     
   + Giấy CMND số: .............. ngày cấp: ...................... nơi cấp:......................................................
 - Tên Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện:.......................................................................................
- Giấy đăng ký hoạt động số: ..................... ngày cấp.......................................................................
- Địa chỉ: .............................................................................................................................. ............
- Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh: ........................................................................................... ..
- Điện thoại:.......................................... Fax:................................................................................. ...
- Họ tên người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện:...................................................... ...
   + Địa chỉ thường trú:.................................................................................................... ..................    
+ Giấy CMND số: .............. ngày cấp: ...................... nơi cấp:................................................... ..... 
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN NHƯ SAU:
 Họ tên người thay thế làm người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện:
- Họ và  tên .................................................................................. Giới tính..........................
- Sinh ngày:.......... tháng..... .năm...... Dân tộc:............... Quốc tịch:....................................
- CMND (hộ chiếu) số:............... ngày cấp:.................. nơi cấp:...........................................
- Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................
- Chỗ ở hiện tại.....................................................................................................................
Chúng tôi cam kết:
-  Người đứng đầu chi nhánh không thuộc diện quy định tại Điều 13 của Luật Doanh nghiệp 2005.
-  Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

                 ………, ngày……tháng ……năm……
                                    ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
                                                                             (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))