Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Văn bản ra quyết định của đại hội đồng cổ đông


Mẫu tham khảo

Công ty Cổ phần ….
Số ../…/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------
                             ............
, ngày …  tháng ..  năm ….
                                                                                        
                                                         ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày  29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…/…..;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông  thông qua ngày …/…/…… về việc thay đổi đại diện pháp luật của công ty
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều  1:
1/ Thay đổi Ông /Bà……….. chức danh …… chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông /Bà……….. – chức danh ……
     
2/Sửa đổi điều 6 của điều lệ Công ty cổ phần …….. như sau:
 Đại diện theo pháp luật
- Họ tên: ……………….                     
- Sinh ngày: …………….             
- Dân tộc: ………..                       Quốc tịch: …………
- CMND (hoặc Hộ chiếu) số: ………..    Ngày cấp:  ………….   Nơi cấp: ………………..
-  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………
- Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………..
 - Chức vụ: ……………..
 
Điều 2: Ông  Nguyễn Văn A có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 
Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
                                                                                                
 
 
TM. Đại Hội đồng cổ đông
Nơi nhận:
Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Như điều 3;
- Lưu.

(ký tên và đóng dấu của công ty)
 
 0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))