Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Mẫu thông báo thay đổi thành viên công ty hợp danh


TÊN DOANH NGHIỆP
-----
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ……….)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh...............................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  ...................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................................................
Do: ................................................ Cấp ngày: ........../......../..... ………….....
Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................
Điện thoại: ........................... Fax: ..............
Email: ............................................. Website: ................................………
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa
.................................Nam/Nữ......……………
Sinh ngày: …..…./....../...............Dân tộc: .................Quốc tịch:...................
Chứng minh nhân dân số:.................................
Ngày cấp: ........./....../................Cơ quan cấp: ...........................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không  có CMND):......................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................
Ngày cấp: ......../....../.................Cơ quan cấp: ...................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................…………..........
Chỗ ở hiện tại:...............................................
    ĐĂNG KÝ  THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỌP DANH  NHƯ SAU:
A/ Thành viên hợp danh  trước khi thay đổi: 
STT
Tên thành viên
Ngày tháng năm sinh
Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
Chỗ ở hiện tại
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Giá trị vốn góp
Phần vốn gópTổng cộng


 
 
 
B/ Thành viên hợp danh sau khi  thay đổi :
 
STT
Tên thành viên
Ngày tháng năm sinh
Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
Chỗ ở hiện tại
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Giá trị vốn góp
Phần vốn góp


Tổng cộng


 
Doanh nghiệp cam kết :
 
- Không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, không là chủ doanh nghiệp tư nhân,  không là chủ hộ kinh doanh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại).
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Kèm theo đăng ký thay đổi
- ……………………
- ……………………
TP. HCM, ngày………..tháng ……..năm..200….
CHỮ KÝ CỦA TẤT CẢ THÀNH VIÊN HỢP DANH
HOẶC THÀNH VIÊN HỢP DANH ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
           

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))