Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Mẫu đăng ký thay đổi trụ sở doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP
-----
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
 
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ……….)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh......................................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  ...................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..........................
Do: ............................................ Cấp ngày: ........../......../..... ………...
Địa chỉ trụ sở chính: ............................................….........
Điện thoại: ............................................. Fax: .......................………
Email: .................................................. Website: .......................... ……
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa
.........................................Nam/Nữ.......................
Sinh ngày: …..…./....../...............Dân tộc: ................Quốc tịch:................
Chứng minh nhân dân số:................................................
Ngày cấp: ........./....../................Cơ quan cấp: ..........................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không  có CMND):......................................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................
Ngày cấp: ......../....../.................Cơ quan cấp: .......................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................………..........
Chỗ ở hiện tại:.............................…….

 
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau: 

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:
- Số nhà: ………………….đường……........……Phường…….....……….
Quận…………………………….Thành phố…………………
 
Doanh nghiệp cam kết:
- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty;
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.
- Không vi phạm Điều 8 Luật Giao thông đường bộ về sử dụng lòng, lề đường; có nơi để xe đúng quy định cho khách hàng tại địa chỉ: …


Kèm theo thông báo:
- ................
- ................
- ................
 
......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))