Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Mẫu văn bản đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP
-----
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ……….)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.................................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  ...............................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .........................................
Do: ....................................... Cấp ngày: ........../......../..... ……
Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................
Điện thoại: ....................................... Fax: ...........................
Email: .................................. Website: ..................………….........
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa
...........................................................Nam/Nữ.........……………
Sinh ngày: …..…./....../...............Dân tộc: ........................Quốc tịch:...........
Chứng minh nhân dân số:...............................................
Ngày cấp: ........./....../................Cơ quan cấp: .................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không  có CMND):..................
Số giấy chứng thực cá nhân: .......................................................
Ngày cấp: ......../....../.................Cơ quan cấp: ..................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................…
Chỗ ở hiện tại:.................................................................................

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:
 
Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi:
+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:................................................................
+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:  ...................................................
+ Tên doanh nghiệp viết tắt :  ...............................................................................
 Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp mang tên cũ, thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp  về việc thực hiện thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh và hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.


Kèm theo thông báo:
- ................
- ................
- ................
......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))