Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông


 MẪU THAM KHẢO
Công ty Cổ phần ….
Số ../…/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------
                             
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm ….
                                                    
                                                    BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 
 Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty Cổ phần …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:
  1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
Sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ
  1. Ông /Bà……….. - cổ đông sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ. 
  2. Ông /Bà……….. - cổ đông sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ. 
  3. Ông /Bà……….. - cổ đông sở hữu….. cổ phần chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ. 
  4. Bà …… – Thư ký cuộc họp
- Vắng mặt: 0
Ông/bà ……..tuyên bố số cổ đông dự họp đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông:
A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:
1/ Thay đổi Ông /Bà……….. chức danh …… chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông /Bà……….. – chức danh ……
     
2/Sửa đổi điều 6 của điều lệ Công ty cổ phần …….. như sau:
 - Đại diện theo pháp luật:. …………..                      
- Sinh ngày: …………….             
- Dân tộc: ………..                       Quốc tịch: …………
- CMND (hoặc Hộ chiếu) số: ………..    Ngày cấp:  ………….   Nơi cấp: ………………..
-  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………
- Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………..
 - Chức vụ: ……………..
 
B. Ý kiến đóng góp của cổ đông dự họp:  Hoàn toàn đồng ý với nội dung thay đổi của công ty.
 
C. Biểu quyết:
- Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không tán thành:0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu
 
D. Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật và điều lệ công ty như nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

Chủ tọa và thư ký ký tên (hoặc chữ ký của tất cả các cổ đông sáng lập)
Lưu ý: Doanh nghiệp lưu bản chính biên bản họp tại sổ biên bản của công ty, nộp bản sao tại cơ quan đăng ký kinh doanh, có thể tham khảo hình thức sao y  sau đây:
SAO Y BẢN CHÍNH
Công ty cổ phần …….
Số :10/SY/2010
TPHCM, ngày   tháng   năm                                       
                                                     Giám đốc
                                                      (ký tên, đóng dấu)
Nơi nhận:                                                                      
-P.ĐKKD-Sở KH-ĐT;                           
-Các cổ đông.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))