Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ


TÊN DOANH NGHIỆP
-----
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
 
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ……….)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh...........................................
 
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)  .................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ............
Do: ................................. Cấp ngày: ........../......../..... …………..........
Địa chỉ trụ sở chính: ......................................
Điện thoại: .............................................. Fax: .............…...........
Email: ......................................... Website: ...................... ………….........
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa
..................................................Nam/Nữ...........……………
Sinh ngày: …..…./....../...............Dân tộc: .................Quốc tịch:.......................
Chứng minh nhân dân số:.......................................................
Ngày cấp: ........./....../................Cơ quan cấp: ..........................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không  có CMND):.....................
Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................
Ngày cấp: ......../....../.................Cơ quan cấp: ...............................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................
Chỗ ở hiện tại:.......................................................................…….
 
ĐĂNG KÝ  THAY ĐỔI VỐN KINH DOANH NHƯ SAU:
1/  Vốn đầu tư ban đầu ( hoặc vốn điều lệ ) đã đăng ký:
- Số vốn tăng ( hoặc giảm ):
Trong đó:                  
+ Tiền Việt Nam:
+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:
+ Vàng:
+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo đơn) 
- Vốn điều lệ mới:
Trong đó:
+ Tiền Việt Nam:
+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:
+ Vàng:
+ Tài sản khác:(ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo đơn)
 
2/  Thay đổi cơ cấu góp vốn:
A/ Cơ cấu góp vốn đã đăng ký:
Stt
 
 Tên thành viên
Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân), hoặc Giấy CNĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác
Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với thành viên là cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
Vốn góp
Giá trị vốn góp
Phần vốn góp (%)
Thời điểm góp vốn
Loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn
1
2…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng:
 
 
 
 
 
B-  Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:
Stt
 
Tên thành viên
Số, ngày, nơi cấp CMND hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân), hoặc Giấy CNĐKKD đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức khác
Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với thành viên là cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức
Vốn góp
Giá trị vốn góp
Phần vốn góp (%)
Thời điểm góp vốn
Loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn
1
2…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng
 
 
 
 
 
Công ty cam kết:
-  Thành viên mới không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.
-  Vốn điều lệ sau khi đăng ký giảm (trường hợp đăng ký giảm vốn điều lệ) phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
-  Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

    TPHCM, ngày………..tháng ……..năm..200….
                                                                                                                                       ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                                                                                                CỦA DOANH NGHIỆP
                                                                                                                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ chức vụ, họ tên)
Kèm theo đăng ký thay đổi:
- ……………..

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))