Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh


Tên DN:
Số:……………
CỘNG HÒA - XÃ HỘI - CHỦ NGHĨA - VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            -----o0o-----

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
                                      Kính gửi:  Phòng Đăng ký Kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư

        1.Tên Doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)......................................................
            - Giấy  ĐKKD số:..........................................................................................
            - Do:  ..................................................... Cấp ngày :.....................................
            - Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................
      - Điện thoại:......................... Fax:..............................................................
            - Email:..................................... Website:.....................................................
        2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
            (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)  
            + Nam/nữ:.....................................................
            + Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................
               Ngày cấp: ................................................. nơi cấp: ...................................
            + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...............................................................

                    Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

        1.     Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký:
         ............................................................................................................................

        2. Ngành, nghề kinh doanh bổ sung hoặc thay đổi:
        .............................................................................................................................
         Doanh nghiệp cam kết:
         Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.
                               
..........., ngày………..tháng ……..năm 200….
                                              Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
                                                (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)
 Kèm theo thông báo thay đổi:
    - …………………….
    - ……………………

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

:) :( :)) :(( =))